Історія кафедри

Створена у 1930 р.

Кафедра фізики Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ забезпечує навчальний процес з вивчення дисциплін: «Фізика» та «Фізика для харчових технологій» студентами освітнього ступеня «бакалавр» всіх факультетів/інститутів університету стаціонарної та дистанційно-заочної форм навчання. Для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» кафедра проводить навчання з вивчення вибіркової дисципліни «Фізичні методи неруйнівної оцінки якості харчових продуктів». Також викладачі кафедри проводять заняття для студентів різних спеціальностей за дистанційно-заочною формою навчання у Львівській та Полтавській філіях НУХТ.

Матеріально-технічна база кафедри включає чотири навчальні та одну науково-дослідну лабораторії.

Викладачі кафедри активно проводять наукові дослідження, результати яких публікують у відомих вітчизняних та міжнародних журналах, у тому числі включених до науково-метричних баз Scopus та Web of Science, беруть активну участь у закордонних, міжнародних, всеукраїнських конференціях та семінарах.

Здійснюється тісна наукова співпраця викладачів кафедри з науково-педагогічними працівниками та студентами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського та Київського національного торгівельно-економічного університету. Існує тісний зв’язок кафедри фізики з провідними науковими установами Національної академії наук України: Інститутом фізики, Інститутом технічної теплофізики, Інститутом фізики напівпровідників, а також з галузевими інститутами та установами, зокрема, Інститутом сільського господарства Полісся НААН України, ДНУ «Укр НДІ спиртбіопрод».

Викладачі кафедри фізики проводять теоретичні та прикладні дослідження у різних напрямках у співдружності з іншими кафедрами НУХТ:

Викладачі кафедри є авторами сучасних підручників і посібників з фізики:

  • Фізика. Задачник-практикум / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – Київ: НУХТ, 2017. – 331 с.
  • Фізика: навч. посіб. для розв’язування задач з курсу загальної фізики / Б. І. Вербицький, А. М. Король, С. М. Котікова, Н. В. Медвідь. – К.: Інкос, 2016. – 376 с. 
  • Фізика: навч. посіб. / М. В. Андріяшик, А. М. Король. – К.: НУХТ, 2013. – 579 с. 
  • Курс фізики: модульно-рейтингова система навчання: підруч. для студ. вищ. техн. навч. закл. / М.В. Андріяшик, Б.І. Вербицький, А.М. Король. – К.: НВЦ “Фламенко”, 2008. – 530 с.
  • Фізика: для університетів: підруч. / П.М. Воловик. – К.: Перун, 2005. – 864 с.

На кафедрі регулярно видаються і поновлюються методичні рекомендації до вивчення дисципліни.

З 2015 року на кафедрі розпочато роботу зі створення електронних навчальних курсів для дистанційного навчання, які щорічно поповнюються новими матеріалами.

У 2016 році на кафедрі фізики розроблено та впроваджено нову дисципліну «Фізика для харчових технологій».

Нині на кафедрі працює колектив, у складі якого вісім викладачів: завідувач кафедри, к.т.н., доц. Літвинчук С.І., д.т.н., проф. Король А.М., к.ф.-м.н., доц. Лазаренко М.В, к.ф.-м.н., доц. Медвідь Н.В., к.ф.-м.н., доц. Носенко В.Є., доц. Шатковська Г.І., ст. викл. Вишняк В.В. та ст. викл. Гуцало І.В.